Evaluatie VCgP 2014

Het is inmiddels een goed gebruik dat de voorzitter van de vereniging rond de jaarwisseling een notitie schrijft over de stand van zaken binnen de vereniging. Deze notitie wordt door het bestuur gebruikt ten behoeve van de jaarlijkse evaluatie. Daarnaast is het zinvol gebleken leden van de vereniging via dit stuk te informeren.

De interne gang van zaken binnen de vereniging sloot nauw aan bij die van vorig jaar. De meeste zaken werden soepel, in goed overleg georganiseerd of afgehandeld. Belangrijk punt van zorg blijkt de herregistratie. Daarnaast werden wij echter indringend geconfronteerd met “de buitenwereld”. Zorgverzekeraars hadden het boze voornemen de cliëntgerichte therapie niet meer te vergoeden vanwege te weinig evidence based onderbouwing. Verder werden Psy-verenigingen zich bewust van het feit dat bundeling van krachten  hard nodig is om enigszins een tegenwicht te kunnen bieden naar overheid en verzekeraars. Er werd een ambitieus traject gestart om te komen tot een federatie van psy-verenigingen. Hier onder wordt verder ingegaan op deze zaken.

Organisatorische aandachtspunten

Opvolging huidig bestuur
Vorig jaar werd aangegeven dat de meeste bestuursleden ongeveer 6 jaar in functie waren. Vier leden zijn inmiddels 7 jaar in functie. Aan het eind van 2015 maken zij dus twee zittingsperioden vol. Deze bestuursleden, waaronder ondergetekende, hebben aangegeven dat zij zich eind van 2015 niet meer herkiesbaar stellen. Gelukkig hebben wij Marja Sanders en Jasper Wiebenga als nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen. Daarnaast heeft Jong-VCgP in de persoon van Milan Duijs een vaste vertegenwoordiger in het bestuur. Wij zijn nog hard op zoek naar meer nieuwe bestuursleden.

Financiële stand van zaken
De penningmeester kon melden dat de vereniging financieel gezond is. Door het niet geheel invullen van de bestuursondersteuning ontstond wat meer financiële ruimte. Het bestuur heeft verder zuinig geopereerd.  Het ledenaantal is vrijwel gelijk gebleven. Hierbij moet wel worden aangetekend dat meer jonge mensen gebruik maken van reductie regelingen waardoor er per saldo toch wat minder inkomsten zijn. Het is natuurlijk vooral positief dat  jonge mensen ons inmiddels weten te vinden.

Herregistratie
Nogal wat leden worden nu geconfronteerd met het feit dat zij geen aandacht besteed hebben aan hun herregistratie en daardoor onvoldoende bijscholing in het cliëntgerichte kader gedaan hebben. Het is zeker niet de bedoeling van het bestuur cliëntgerichte therapeuten lichtvaardig te schrappen als cliëntgericht therapeut. Tegelijk is het wel belangrijk onze eigen regels serieus te nemen. Dit is niet alleen intern belangrijk, maar ook voor ons gezicht naar buiten. Wij willen ons  kunnen blijven presenteren als een vereniging van hoog gekwalificeerde therapeuten in het cliëntgerichte referentiekader. Het bestuur verwacht op korte termijn een regeling te kunnen presenteren waarbij men in de gelegenheid gesteld wordt alsnog te voldoen aan in het kader van deze eerste herregistratieronde aangepaste criteria.

Inhoudelijke activiteiten
Het bestuur heeft in de afgelopen jaren het stimuleren van Regiobijeenkomsten tot speerpunt gemaakt. Het is goed te kunnen vaststellen dat hier nog steeds vooruitgang geboekt wordt. Regio Zuid en Amsterdam draaien al jaren goed. In Utrecht draait inmiddels ook een enthousiaste groep. In Limburg wordt regelmatig een informele ledenontmoeting georganiseerd. Limburgse therapeuten sluiten voor lezingen aan bij Regio Zuid in Veldhoven bij Eindhoven. In Regio Oost wordt inmiddels ook weer een en ander georganiseerd. Er moeten hier echter wel meer vrijwilligers komen om de werkgroep voldoende body te geven. We zijn er nog niet in geslaagd in regio Noord en in Zuid Holland activiteiten van de grond te krijgen. We houden echter vol.

Voor de actieve leden, waaronder de redactie, de organisatoren van de regionale bijeenkomsten en Jong-VCgP,  organiseren we jaarlijks een informele bijeenkomst. Naast het informeren van de leden over de laatste ontwikkelingen, zoeken we als bestuur het directe gesprek over actuele thema's. De laatste bijeenkomst in november was weer uitermate inspirerend.

Een belangrijk aandachtspunt is het zoeken van contact/verbinding met aanverwante stromingen. Wij hopen binnenkort, wanneer er voldoende afgestudeerde Emotion Focused Therapy (EFT-i) therapeuten zijn, te kunnen overgaan tot het instellen van een intern register; dit in overleg met Juliette Becking en Kurt Renders (en, op de achtergrond, Robert Elliot).
Het contact met de Stichting Emotionally Focused Therapy (EFT-c) is goed. Intensivering van de samenwerking wordt jammer genoeg gefrustreerd door reglementen vanuit Canada (Johnson) waar deze stichting aan gebonden is.
Wij hebben samenwerkingsafspraken met de heer Baldé aangaande een EMDR trainingsaanbod wat dichter aansluit bij het cliëntgerichte gedachtegoed. Er is inmiddels contact met de Pesso vereniging. Eerste doel is te onderzoeken waar wij elkaar zouden kunnen versterken. Graag zouden wij meer samenwerking zoeken met therapeuten die met de methode Sachse werken. Zij hebben echter geen duidelijke organisatie. Dit maakt het moeilijk een goed aanspreekpunt te vinden.

Op 2 en 3 oktober 2015 organiseren wij, samen met onze Vlaamse zustervereniging, een congres in Antwerpen. Les Greenberg komt!! Houdt U deze data dus alvast vrij in Uw agenda.

De contacten met de Europese cliëntgerichte vereniging en de Wereldorganisatie worden enthousiast behartigd door Angelique Timmerman. Het is wel jammer dat Angelique er wat alleen voor staat. In het vorige verenigingsnieuws was een interview met haar opgenomen.

Externe betrekkingen
Zoals  in de aanhef van deze notitie al werd aangegeven, werden wij in het begin van dit jaar geconfronteerd met het voornemen van de verzekeraars om de cliëntgerichte psychotherapie niet meer te vergoeden omdat wij onvoldoende evidence based zouden zijn. Hierop is op twee manieren gereageerd. Wij  hebben met de NVVP (nu LVVP) samengewerkt toen de NVVP hier, met juridisch advies, protest tegen aangetekend. Wies Verheul en Roelf Jan Takens hebben, met hulp van enige andere leden, namens de VCgP  hiervoor een overzicht gemaakt van alle onderzoeken waarin aangetoond wordt dat cliëntgericht werken evidence based is. Het is een indrukwekkend overzicht geworden.

Uiteindelijk is, door veranderingen in het beleid van de overheid, de procedure stil komen te liggen. Dus vooralsnog wordt cliëntgerichte psychotherapie nog steeds vergoed.  Dit betekent echter niet dat alle dreiging van tafel is. Daarom zal het overzicht wat gemaakt is zo mogelijk nog verder aangevuld worden en up-to-date worden gehouden door een commissie die zich hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Ook voor deze commissie zou aanvulling van mankracht welkom zijn.

Het is belangrijk onszelf goed op de kaart te zetten. Wij hebben daarom contact gezocht met een professionele PR-deskundige om ons hierbij te helpen

Een tweede belangrijke ontwikkeling werd ook ingegeven door de druk van de verzekeraars en de overheid op onze sector. Een veertiental psy-verenigingen zijn begin 2014 gestart met een poging een federatie van de grond te tillen. Dit proces werd begeleid door organisatie bureau Common Eye. Vijf werkgroepen (tafels) werden in het leven geroepen:

  1. Herziening beroepen gebouw
  2. Opstelling en positionering naar zorgverzekeraars
  3. Aansluiting basis GGZ- specialistische GGZ
  4. Jeugd
  5. Structuur

Onze vereniging was in alle werkgroepen vertegenwoordigd met uitzondering van werkgroep 2. Daar werden wij vertegenwoordigd door de LVVP. De eerste vier werkgroepen draaiden en draaien nog goed. Alleen werkgroep 5 werd geconfronteerd met forse verschillen van inzicht. Dit had vooral te maken met het al dan niet bereid zijn autonomie af te staan aan een op te richten federatie. In de zomer kwam deze werkgroep niet verder dan het formuleren van “een intentie om te komen tot een intentieverklaring”. Voor het NIP en de VGCT was dit onvoldoende. Zij gaven aan daadwerkelijk over te gaan tot het oprichten van een federatie. De andere verenigingen konden aansluiten als zij dat wilden. Dit gaf  het nodige gedoe. Met name het NVP en de LVVP voelden zich overruled en kozen er (vooralsnog?) voor niet mee te doen. De andere verenigingen besloten wel mee te gaan.

Wij kozen er, ondanks de nodige reserve, toch voor mee te doen. Wij vinden het belangrijk dat het psy-veld een vuist kan gaan maken. Zeker zo belangrijk was ons tweede argument, te weten: door mee te doen kunnen wij onze plaats als cliëntgerichte psychotherapie beter  bevechten. In het verleden hebben wij namelijk gemerkt hoe moeilijk het was onze stem te laten horen in de discussie rond de erkenningsnormen. Als je niet aan tafel zit, doe je gewoon niet mee. Momenteel zijn een regie- en structuurgroep bezig met het verder optuigen van de federatie. Daarnaast draaien de andere vier werkgroepen gewoon door. In de werkgroepen Structuur en regie, Beroepengebouw en basis-specialistische GGZ doen wij mee. Voor werkgroep jeugd zoeken wij naarstig naar een nieuwe vertegenwoordiger.

Eli Kok,
Voorzitter

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!