Reactie op internetconsultatie wijzigingsbesluit meldcode

De beroepsverenigingen NVO, NIP, VKJP, NVRG, NVP, NVGzP, VPeP, BPSW, VGCt, VEN en P3NL reageerden op 23 november 2016 gezamenlijk op de internetconsultatie van de wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Met deze wijziging wordt als verplicht element in de meldcode een afwegingskader opgenomen op basis waarvan professionals het risico op en de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling wegen. Cruciaal in deze wijziging is ook dat in het besluit wordt ingevoegd dat de melding altijd gedaan wordt indien de toepassing van het afwegingskader leidt tot de conclusie dat het gaat of zou kunnen gaan om ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling. Dit betekent dus dat er ook gemeld moet worden als er sprake is van een vrijwillig hulptraject. Als beroepsverenigingen hebben we hier opnieuw kritisch en met zorgen op gereageerd, maar ook aangegeven graag mee te werken aan het op te stellen afwegingskader.

De voorgestelde wijziging realiseert een belangrijk onderdeel van het advies ‘aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis’ dat de staatssecretaris op 4 oktober naar de Kamer stuurde. Dit advies heeft tot doel om te komen tot een systematische manier van werken aan de veiligheid van kwetsbare mensen in huiselijke kring. Begin oktober 2016 reageerden we als beroepsverenigingen al gezamenlijk op dit advies.

We blijven als beroepsverenigingen twijfels houden over de effectiviteit van de voorgestelde meldplicht en grote zorgen over de negatieve effecten die deze kan hebben op de vertrouwensrelatie en de bereidheid hulp te zoeken. We vragen ons ten sterkste af of de meldplicht voor het beoogde effect gaat zorgen. Mocht toch besloten worden tot deze wijziging van het Besluit, dan zal de professional daarover in ieder geval voorafgaand en tijdens het hulptraject in alle openheid met cliënten moeten spreken. Het borgen van de vertrouwensrelatie valt, ook in ernstige gevallen, onder de professionele verantwoordelijkheid van professionals. Zij zijn daarop aan te spreken op grond van hun beroepscodes. Hiervoor hebben wij aandacht gevraagd.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Op www.GGZKwaliteitsstatuut.nl kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden, het format kwaliteitsstatuut downloaden en ingevuld weer opsturen. Lees hieronder welke stappen u hiervoor kunt ondernemen. Als u voor 15 december 2016 uw kwaliteitsstatuut opstuurt, krijgt u voor 1 januari bericht of het is goedgekeurd. 

VCgP Congres 30 september 2016

Op vrijdag 30 september 2016 organiseerden we in Burgers’ Zoo te Arnhem ons jaarlijkse congres met als thema: “Tussen de regels, buiten de lijntjes?” Persoonsgericht-experiëntiële psychotherapie anno 2016.

Uit Canada ontvingen we Antonio Pascual-Leone, collega van Les Greenberg en bekend van zijn boek over Emotion-Focused Therapy bij complex trauma. Bart Santen hield een lezing over focussen bij jeugdigen en Jim van Os hield een pleidooi voor een persoonsgerichte geestelijke gezondheidszorg. Hier vindt u de powerpointpresentaties van hun lezingen:

-Antonio Pascual-Leone
-Bart Santen
-Jim van Os

Naast de gerenommeerde plenaire sprekers waren er een tiental workshops! Het is een buitengewoon boeiend aanbod geworden, passend bij de titel van ons congres.

U leest meer over het congres en het programma via onze congrespagina

Nieuw logo VPEP

VPeP logo

Met dit logo, dat we op 30 september 2016 op ons congres presenteerden, laten we u zien dat we klaar zijn voor de toekomst. Samen met onze nieuwe naam luiden ze in dat we ons gedachtegoed fris en up-to-date houden. Binnenkort vindt u hier onze nieuwe website, aangepast aan de kleuren van het logo. 

Uitnodiging ALV 19-10-2016

Met nog maar net het eerste VPEP congres achter de rug, nodigen wij als bestuur u van harte  uit voor de ALV op 19 oktober 2016.

Het belangrijkste agendapunt is de bestuursinvulling. In de afgelopen twee jaar zijn enkele jonge mensen actief geworden binnen het bestuur: Rien Bakker, Ruby Pouwels, Jong VPEP mensen, mensen in de commissie voor wetenschappelijk onderzoek. Wij willen hier graag een goed vervolg aangeven. Wilt u met ons mee denken? Uw bijdrage is meer dan welkom! Kom naar de ALV.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!