• Dit contributiereglement is van kracht met ingang van 1 januari 2009.
  • De door de leden van de VPeP te betalen contributie wordt jaarlijks bij het presenteren van de begroting voor het komende verenigingsjaar door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het Bestuur.
  • De overgang van de lidmaatschapssoort (bijvoorbeeld van lid naar senior lid) gaat pas in na het jaar waarin deze overgang heeft plaatsgevonden.
  • Nieuwe leden betalen contributie vanaf het eerste volle kwartaal waarin zij lid zijn geworden, waarbij de berekening dus geschiedt naar rato van de nog niet verstreken kwartalen van het lopende verenigingsjaar.
  • De contributie is verschuldigd per 1 januari van het verenigingsjaar, doch dient uiterlijk 1 maart te zijn betaald.
  • Leden die op 1 maart van het betreffende verenigingsjaar niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan, ontvangen van de penningmeester een aanmaning met het verzoek binnen een maand aan de genoemde verplichting te voldoen. 
  • Wanneer de contributie dan niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, zal een tweede aanmaning per aangetekend schrijven verzonden worden, met het verzoek de verschuldigde contributie verhoogd met administratiekosten binnen een maand na dagtekening van het schrijven over te maken. Het tarief van deze administratiekosten wordt jaarlijks vastgesteld middels de begroting.
  • Indien vervolgens nog geen betaling heeft plaatsgevonden, zal de vordering uit handen worden gegeven aan een deurwaarder of incassobureau, waarbij aan het betreffende lid de kosten hiervan in rekening gebracht zullen worden. Bovendien behoudt het Bestuur zich het recht voor het betreffende lid conform de statuten te royeren, hetgeen hem/haar schriftelijk zal worden medegedeeld.
  • Deze regeling is in de Bestuursvergadering van 28 april 2010 aangenomen en is met terugwerkende kracht in werking getreden op 1 januari 2009.