Bijlagen Huishoudelijk Reglement VPEP aangenomen door ledenvergadering 2017  

Bijlage 1: Contributie en vergoedingen
1.1.  Contributie Reglement

Bijlage 2: Algemene opzet nascholing en opleiding

Bijlage 3: Nascholing voor behoud van lidmaatschap
3.1. Nascholing
3.1.1. Nascholing PEP
3.1.2. Nascholing niet louter of specifiek PEP
3.2. Opleiding als nascholing
3.3. Geaccrediteerde dagdelen nascholing zonder accreditatie aanvraag
3.4. Andere activiteiten die kunnen gelden als dagdelen nascholing
3.5 Geen punten meenemen

Bijlage 4: Opleiding VPeP-Psychotherapeut
4.1. Algemeen
4.2. Draaiboek basisopleiding
4.2.1. Inhoud
4.2.2. Deelnemers
4.2.3. Vorm
4.2.4. Certificaat
4.3. Draaiboek voortgezette opleiding
4.3.1. Inhoud
4.3.2. Deelnemers
4.3.3. Vorm
4.3.4. Certificaat
4.4. Draaiboek specialisatie
4.4.1. Inhoud
4.4.2. Deelnemers
4.4.3. Vorm
4.4.4. Certificaat

Bijlage 5: VPeP opleiding supervisor
5.1. Algemeen
5.2. Draaiboek opleiding supervisor
5.2.1. Inhoud
5.2.2. Deelnemers
5.2.3. Vorm
5.2.4. Certificaat

Bijlage 6: Emotion Focused Therapy
6.1 Algemeen
6.2 Emotion Focused opleidingsniveau
6.3 Emotion Focused erkenningen van de VPeP

Bijlage 1: Contributie en vergoedingen persoonsgerichte experiëntiële

Zie Contributie Reglement voor actuele tarieven van contributie, het aanvragen van accreditatie, het aanvragen van Lid VPeP Psychotherapeut en van VPeP-Opleider Psychotherapie, VPeP-Supervisor Psychotherapie, VPeP-Leertherapeut Psychotherapie en andere VPeP-erkenningen.

1.1.Contributie Reglement 

1.1.1. De door de leden van de VPEP te betalen contributie wordt jaarlijks bij het presenteren van de begroting voor het komende verenigingsjaar door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het Bestuur.

1.1.2. Bij de overgang van de lidmaatschapssoort (bijvoorbeeld van lid naar senior lid) is voor het lopende jaar de contributie verschuldigd van het begin van het betreffende jaar. 

1.1.3. Nieuwe leden betalen contributie vanaf het eerste volle kwartaal waarin zij als lid zijn toegelaten, waarbij de berekening dus geschiedt naar rato van de nog niet verstreken kwartalen van het lopende verenigingsjaar.

1.1.4. De contributie is verschuldigd per 1 januari van het verenigingsjaar, doch dient uiterlijk 1 maart te zijn betaald.

1.1.5. Leden die op 1 maart van het betreffende verenigingsjaar niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan, ontvangen van de penningmeester een aanmaning met het verzoek binnen een maand aan de genoemde verplichting te voldoen. 

Wanneer de contributie dan niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, zal een tweede aanmaning per aangetekend schrijven verzonden worden, met het verzoek de verschuldigde contributie verhoogd met administratiekosten binnen een maand na dagtekening van het schrijven over te maken.

Indien vervolgens nog geen betaling heeft plaatsgevonden, zal de vordering op kosten van het betreffende lid uit handen worden gegeven aan een deurwaarder of incassobureau. Bovendien behoudt het Bestuur zich het recht voor het betreffende lid conform de statuten te royeren, hetgeen hem/haar schriftelijk zal worden medegedeeld.

1.1.6. Het bestuur stelt jaarlijks de tarieven vast van contributie, het aanvragen van accreditatie, het aanvragen van erkenningen en de bijdragen aan de regiocommissies

1.2. Vergoedingen

Bestuursleden, commissieleden en andere leden die zich inspannen voor de vereniging doen dit vrijwillig. Er is alleen sprake van met de penningmeester overeen te komen kostenvergoedingen.

 

Bijlage 2: Algemene opzet nascholing en opleiding

Leden en niet leden kunnen docent zijn van een nascholing als het een nascholing betreft met evident belang persoonsgerichte-experiëntiële praktijk en/of theorie.

Opleiding ten behoeve van de VPEP is voorbehouden aan (ten minste één) VPEP-opleider (artikel 4 HHR).

Nascholing en opleiding zijn alleen geldig indien geaccrediteerd door de VPEP.

Docenten en opleiders doen hun werk economisch onafhankelijk van de VPEP. Dus als zelfstandig ondernemer, of in loondienst bij een instelling die hiervoor de mogelijkheid geeft. De VPEP heeft hier geen bemoeienis mee.

Via de website kunnen docenten en opleiders accreditatie aanvragen. De kosten hiervan zijn voor de docent/opleider.

Inschrijven voor cursussen, workshops en opleiding kan kosteloos via de website van de VPEP. Men ontvangt per mail een bevestiging van deze aanmelding van de docent(en), niet van het secretariaat van de VPEP.

Voor accreditatie van de VPEP geldt dat een dagdeel van een nascholing of opleiding is wat men hier over het algemeen onder verstaat: (een substantieel deel van) een avond, een ochtend of een middag.

Nascholing en opleiding zijn bestemd voor leden van de VPEP en voor niet leden.

N.B. Het bestuur raadt docenten en opleiders aan daar waar mogelijk voor potentiële deelnemers relevante accreditaties aan te vragen. Meerdere vliegen in één klap is voor deelnemers aantrekkelijk. Hieraan zullen kosten verbonden zijn. Kosten van het aanvragen van accreditaties kunnen in de prijs die gevraagd wordt meegenomen worden.

 

Bijlage 3: Nascholing voor behoud van lidmaatschap

Hieronder volgt een nadere uitwerking van artikel 1 HHR.

3.1. Nascholing 

3.1.1. Nascholing PEP

Nascholing kan een lezing, opleiding en/of workshop zijn. Steeds geldt: 1 dagdeel = 1 punt.

Een nascholing kan één of meerdere dagdelen beslaan.

Een nascholing wordt erkend door de VPEP indien de cursus of workshop naar het oordeel van het bestuur zonder meer persoonsgerichte experiëntiële opleidingen/workshops door ofwel VPEP-erkende-opleiders, of, bij buitenlandse opleiders, door aldaar (in hun veld) erkende opleiders.
Bij persoonsgericht experiëntieel wordt gedacht aan: cliëntgericht, focussen, emotion focused therapy, emotionally focused therapy, Prouty, Sachse en internationale persoonsgerichte experiëntiële congressen.

3.1.2. Nascholing niet louter of specifiek PEP

Congressen of cursussen die voor een gedeelte persoonsgerichte experiëntieel zijn, of daar overeenkomsten en raakvlakken mee hebben kunnen ook geaccrediteerd worden. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan MBT, Pesso en Voice Dialogue.

Het aantal punten is hierbij niet 1 dagdeel = 1 punt, maar minder. Als richtlijn wordt 1 dagdeel = 0,5 punt gehanteerd, maar het bestuur kan hier van afwijken bij het accrediteren en zowel meer als minder punten geven op grond van de mate van verbondenheid met PEP.

3.2. Opleiding als nascholing

Punten van een opleiding gelden ook als punten nascholing. Omgekeerd is dit niet het geval.

3.3. Geaccrediteerde dagdelen nascholing zonder accreditatie aanvraag

Regionale bijeenkomsten van de VPEP worden automatisch geaccrediteerd. Hiervoor hoeft geen accreditatie aangevraagd en betaald te worden. Voor deze bijeenkomsten geldt minimaal 1 punt, en, als de bijeenkomst ten minste twee dagdelen is, 1 punt per dagdeel.

Voor het deelnemen aan congressen van de VPEP en van buitenlandse persoonsgerichte experiëntiële verenigingen geldt per dagdeel 1 punt.

Bij het in leertherapie zijn bij een persoonsgerichte experiëntiële leertherapeut geldt dat 5 sessies gelijk staat aan 1 dagdeel nascholing, tot een maximum van 2 dagdelen per jaar, en 5 dagdelen in totaal.

Bij het in supervisie zijn bij een supervisor persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie geldt dat 5 sessies gelijk staat aan 1 dagdeel nascholing, tot een maximum van 1 dagdeel per jaar en 5 dagdelen in totaal.

3.4. Andere activiteiten die kunnen gelden als  nascholing

Persoonsgerichte experiëntiële delen van opleidingen zoals die voor gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, of bijvoorbeeld hbo HR, kunnen erkend worden als nascholing. Dit is ter beoordeling van het bestuur.

Een in een erkend vaktijdschrift gepubliceerd persoonsgerichte experiëntiële artikel geldt als 3 punten. Het bestuur beoordeelt of het persoonsgerichte experiëntiële gehalte voldoende is.

Een in een erkend vaktijdschrift gepubliceerd commentaar of reflectie geldt als 1 punt. Het bestuur beoordeelt of het persoonsgerichte experiëntiële gehalte voldoende is.

Wetenschappelijk onderzoek kan tellen als meerdere dagdelen nascholing, dit ter beoordeling van het bestuur.

Deelname aan het bestuur of aan een commissie (of andere activiteiten voor de VPEP op verzoek van het bestuur) voor de VPEP geldt als 1 punt per jaar.

Aanwezigheid op een Algemene Ledenvergadering VPEP geldt als 1 punt per jaar.

3.5. Geen punten meenemen  

Als men herregistreert en te veel punten heeft kan dit overschot niet meegenomen worden naar een volgende periode.

 

Bijlage 4: Opleiding Psychotherapeut VPeP

4.1. Algemeen

De opleiding wordt gegeven door tenminste één VPEP-opleider Psychotherapie.
Het leren van cliëntgerichte c.q. persoonsgerichte-experiëntiële-psychotherapie is een specialistische opleiding. Uitgangspunt is dat, ook als deelnemers een behoorlijke bagage hebben wat betreft psychotherapeutische kennis, ervaring en gesprekstechniek, het in een psychotherapeutische context uitdiepen van de basisprincipes van persoonsgerichte-experiëntiële psychotherapie een belangrijke waarde kan hebben voor elke psychotherapeut. Ook het feit dat men kan vertrouwen op de mogelijkheden van de cliënten zelf als men ervaringsgericht werkt, in plaats van als therapeut oplossingen aan te dragen, is voor elke "therapieschool" zowel moeilijk als verrijkend. De opleiding bestaat uit drie delen:

 1. basis
  II. voortgezet
  III. specialisaties

Als volledige opleiding moet men alle drie de delen doen naast supervisie en leertherapie. Deelnemers die alleen een deel willen doen als nascholing (dus niet als opleiding) zijn in principe bij I en III welkom, II is alleen mogelijk na I, of een goedgekeurd equivalent daarvan.
Het accent van de opleiding ligt op het leren van een ambacht, dus oefenen, kijken naar elkaar, demonstraties en Dvd. Theorie geeft hierbij kader.

4.2. Draaiboek basisopleiding

4.2.1. Inhoud

De basisopleiding gaat over de basisprincipes: empathie, congruentie, positive regard, proces, volgen en niet oplossen, selfpropelling.
Aandacht wordt besteed aan onder meer de volgende onderwerpen:

het persoonsgerichte-experiëntiële mensbeeld

de historische ontwikkeling van het clientgericht denken en praktijk met de drie hoofdstromingen in de persoonsgerichte-experiëntiële therapiebeoefening, te weten de reflectieve, de experiëntiële en de interactionele benadering; uitmondend in procesgerichte experiëntiële opvattingen.

De reflectie op eigen handelen en gevoelens is een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Er zal ook gewerkt worden met casuïstiek van de deelnemers.

4.2.2. Deelnemers

Deelnemers moeten een HBO en/of academische studie met succes voltooid hebben.

4.2.3. Vorm

Tenminste 10 dagdelen binnen een half jaar. Het is de opleider vrij om dit langer te maken. Extra dagdelen tellen mee voor de VPEP nascholing, maar niet extra voor de opleiding.

Ca. 50% van de lestijd besteed aan oefenen (rollenspel), ca. 25% aan theorie (literatuur bespreking), ca. 25% aan demonstraties/dvd’s. Als de specialistische opleiding meer dagdelen omvat dan het minimum, is men wat de extra dagdelen betreft vrij om deze naar believen in te vullen.

Ca. 40 blz. literatuur per dagdeel. Er vindt op een of andere wijze een toetsing plaats van de literatuur (een werkstuk, een verslag, een tentamen, dit zoals de opleider wil)

Een opleider dient een draaiboek in voor erkenning door de VPEP, of maakt gebruik van een draaiboek van een ander dat is erkend. Of het bestuur erkent opleidingen die de vereniging hiervoor in aanmerking vindt komen zonder dat het draaiboek is ingediend. In dit geval kunnen opleiders ook niet VPEP-opleiders zijn.

Als een deelnemer een dagdeel mist zal hij of zij een extra opdracht van de opleider(s) krijgen die afgestemd is op de ontwikkeling van de deelnemer en ongeveer een dagdeel werk vraagt. Bij meer dan een dagdeel absentie zal de deelnemer de opleiding opnieuw moeten doen. Bij meer dagdelen opleiding zoekt men naar een vergelijkbare verhouding, waarbij 10% gemiste opleidingstijd vervangen kan worden door een extra opdracht die ongeveer zoveel tijd vraagt als de gemiste opleidingstijd.

4.2.4. Certificaat

Bij het voltooien van deze opleiding krijgen deelnemers hiervan een certificaat.

De opleider(s) kan/kunnen een certificaat weigeren. Zij moeten dit dan schriftelijk gemotiveerd mededelen aan de deelnemer. Naast motivatie van het weigeren moet hierbij ook een advies aan de betreffende deelnemer gegeven worden over het hoe en het wel of niet voortzetten van de opleiding. Geschillen hierover worden afgehandeld conform artikel 11 HHR.

4.3. Draaiboek voortgezette opleiding

4.3.1. Inhoud

Dit is voortzetting en verdieping van de basisopleiding. Dit kan men vooral in de literatuur tot uitdrukking brengen. Daarnaast kan men inspelen op de wensen van de nu met de materie enigszins vertrouwde deelnemers. Ook kan men alvast kennis laten maken met specialisatie mogelijkheden zoals: focussen, emotion focused therapy, emotionally focused therapy, de methode van Sachse, symbooldrama, beeldcommunicatie/speltherapie. Dit op grond van de voorkeur en kennis van de opleider en/of vraag van de deelnemers.

4.3.2. Deelnemers

Deelnemers hebben een certificaat van de basisopleiding, of een bewijs betreffende een door het bestuur van VPEP goedgekeurd equivalent. Verder wordt het aan de opleider over gelaten of er andere voorwaarden voor deelnemers zijn in verband met accreditatie.

4.3.3. Vorm

Tenminste 8 dagdelen binnen een half jaar. Het is de opleider vrij om dit langer te maken. Extra dagdelen tellen mee voor de VPEP nascholing, maar niet extra voor de opleiding.

Verder als 4.2.3.

4.3.4. Certificaat

Als bij 4.2.4.

4.4. Draaiboek specialisatie

4.4.1. Inhoud

Men kan zich nu specialiseren: focussen, emotion focused therapy, emotionally focused therapy, symbooldrama, methode Sachse of beeldcommunicatie/speltherapie. Maar ook kan men voortgaan met cliëntgericht "klassiek" en/of interactioneel of een integratie van verschillende aspecten. Hierin hebben opleiders op grond van eigen kennis en ervaring een grote mate van vrijheid in hun aanbod. Bestaande opleidingen voor genoemde gebieden kunnen in dit kader erkend worden als specialisatie door het bestuur VPEP.

4.4.2. Deelnemers

Deelnemers moeten een HBO en/of academische studie met succes voltooid hebben.

4.4.3. Vorm

Als bij 4.3.3.

4.4.4. Certificaat

Als bij 4.2.4.

 

Bijlage 5 VPeP opleiding supervisor

5.1. Algemeen

Men kan zich nu specialiseren: focussen, emotion focused therapy, emotionally focused therapy, symbooldrama, methode Sachse of beeldcommunicatie/speltherapie. Maar ook kan men voortgaan met cliëntgericht "klassiek" en/of interactioneel of een integratie van verschillende aspecten. Hierin hebben opleiders op grond van eigen kennis en ervaring een grote mate van vrijheid in hun aanbod. Bestaande opleidingen voor genoemde gebieden kunnen in dit kader erkend worden als specialisatie door het bestuur VPEP.

5.2. Draaiboek opleiding Supervisor.

5.2.1. Inhoud

Het accent van de opleiding ligt op het leren van een ambacht, dus oefenen, kijken naar elkaar, demonstraties en dvd’s. Theorie geeft hierbij kader.

5.2.2. Deelnemers

De doelgroep is psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiater, die persoonsgericht-experiëntieel werken. Deelnemers moeten tenminste twee supervisanten hebben die tenminste 4 cliënten bespreekt waarmee de supervisant mee werkt/leert te werken.

5.2.3. Vorm

Tenminste 10 dagdelen binnen een half jaar. Het is de opleider vrij om dit langer te maken. Extra dagdelen tellen mee voor de VPEP nascholing, maar niet extra voor de opleiding.

Tenminste 7 dagdelen met docent en 3 dagdelen intervisie zonder docent.

Ca. 75% van de lestijd besteed aan het bespreken van ervaring van de deelnemers en oefenen (rollenspel), ca. 25% aan theorie (literatuur bespreking).

Als de supervisorsopleiding meer dagdelen heeft dan het minimum, is men wat de extra dagdelen betreft vrij om deze naar believen in te vullen.

Ca. 25 blz. literatuur per dagdeel. Er vindt op een of andere wijze een toetsing plaats van de literatuur (een werkstuk, een verslag, een tentamen, dit zoals de opleider wil)

Een supervisor dient een draaiboek in ter goedkeuring van het bestuur VPEP, of maakt gebruik van een draaiboek van een ander dat is goedgekeurd.

Deelnemers moeten een presentielijst tekenen en aan het eind een evaluatieformulier invullen en inleveren.

Als een deelnemer een dagdeel mist zal hij of zij een extra opdracht van de opleider(s) krijgen die afgestemd is op de ontwikkeling van de deelnemer en ongeveer een dagdeel werk vraagt. Bij meer dan een dagdeel absentie zal de deelnemer de opleiding opnieuw moeten doen. Bij meer dagdelen opleiding zoekt men naar een vergelijkbare verhouding, waarbij 10% gemiste opleidingstijd vervangen kan worden door een extra opdracht die ongeveer zoveel tijd vraagt als de gemiste opleidingstijd.

5.2.4. Certificaat

Bij het voltooien van deze opleiding krijgen deelnemers hiervan een certificaat. De opleider(s) kan/kunnen dit weigeren. Zij moeten dit dan schriftelijk motiveren en dit aan de deelnemer doen toekomen. Naast motivatie van het weigeren moet hierbij ook een advies aan de betreffende deelnemer gegeven worden over het hoe en het wel of niet voortzetten van de opleiding. Geschillen hierover worden afgehandeld conform artikel 12 HHR.

 

Bijlage 6. Emotion Focused Therapy

6.1.  Algemeen

De VPEP zal de eisen van de International Society Emotion Focused Therapy (isEFT) zoals die in Nederland zijn aangepast aan Nederlandse omstandigheden door het Nederlands Instituut voor Emotion Focused Therapy i.o. (deze naam kan nog veranderen, nu is het een onderdeel van de Apanta Academy in Veldhoven) aanhouden.

6.2. Emotion Focused opleidingniveaus (met dank aan de Apanta Academy)

Er zijn vijf niveaus van erkenning en mogelijkheid tot certificering.

Niveau A:  Basistraining EFT voltooid (Completion of Basic EFT Training)

Niveau B:  EFT-Supervisie voltooid (Completion of EFT Supervised Practice)

Niveau C:  EFT-Therapeut

Niveau D:  EFT-Supervisor

Niveau E:  EFT-Trainerafbeelding

 • Niveau A: Basistraining EFT voltooid.

Deelnemers moeten minimaal HBO of WO afgeronde vooropleiding hebben en werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg.

Om niveau A te voltooien, moet voldaan zijn aan de volgende criteria:

EFT Level I (4 dagen)

Empathy-training (3 dagen)

Level II (2x3 dagen)

Supervisie: 5 uur individuele supervisie - na het behalen van Level I mag gestart worden met de 5 uur individuele supervisie over eigen werk van ten minste twee cliënten.

Aanvullende Module Basisprincipes Clientgerichte Psychotherapie Indien men niet is opgeleid in een humanistische-experiëntiele therapie (bijvoorbeeld cliëntgericht of gestalt), is een additionele module vereist na voltooiing Level I, welke focust op de drie basisvoorwaarden en mensvisie binnen cliëntgerichte psychotherapie. Bijvoorbeeld een basiscursus cliëntgerichte psychotherapie.

 • Niveau B: EFT-Supervisie voltooid

Om niveau B te voltooien, moet voldaan zijn aan de volgende criteria:

Voltooiing van de basis training in EFT (Niveau A)

Level III*: supervisiecursus: 8 dagen groepssupervisie + 5 uur individuele supervisie

* isEFT erkent, bij uitzondering, als alternatief voor Level III ook 16 uur individuele supervisie door een erkend EFT-Supervisor. Dit wordt echter niet aangeraden in verband met de grote meerwaarde van een Level III waarin naast supervisie over eigen werk, ook theoretische verdieping en het werk en de leerprocessen van de mede-cursisten aan bod komt.

 • Niveau C: EFT-Therapeut
  De ISEFT board certificeert EFT-therapeuten op grond van:

Voltooiing Niveau B

Evaluatie van EFT vaardigheden

Ieder opleidingsinstituut zal beoordelen of de cursist voor certificering als EFT-therapeut in aanmerking komt op grond van de getoonde vaardigheden in Level III:

Empathie

Identificatie van processignalen

Emotionele verdieping

Doelmatig gebruik van EFT procestaken zoals focussen, herbeleving, enactments (uitbeelden) actief expressie werk, alliantie/interpersoonlijk/relationeel werk.

Het vermogen om over cliënten te denken in EFT termen ( casus formulering, procesidentificatie, het gebruik van experiëntiële responsie formulering.

 • Niveau D: EFT-Supervisor
  De ISEFT board certificeert EFT-supervisors op grond van:

Voltooiing level C: Gecertificeerd EFT-therapeut

Erkend supervisor VPEP of gestalt en faciliteren 1 of meerdere trainingen als co-docent
of

Supervisie over supervisie en faciliteren 1 of meerdere trainingen als co-docent

 • Niveau E: EFT-Trainer
  De isEFT board certificeert EFT-trainers op grond van:

Voltooiing Level D: EFT supervisor

Aanbeveling van een EFT trainer op basis van supervisie over het verzorgen van ten minste twee EFT- trainingsmodules van een halve dag.

6.3. Emotion Focused erkenningen van de VPEP

Zie Huishoudelijk Reglement artikel 3.4.

Vereiste voor erkenning VPEP als Emotion-focused-psychotherapeut

Een VPEP- Persoonsgericht-experiëntieel-psychotherapeut kan deze erkenning verkrijgen.

Vereiste voor erkenning VPEP-GZ-psycholoog-Emotion-focused-therapeut

Een VPEP-GZ- psycholoog-Persoonsgericht-experiëntieel-therapeut kan deze erkenning verkrijgen.

Vereiste voor erkenning VPEP- Emotion-focused-therapeut

Een VPEP-lid zonder BIG-registratie als psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater kan deze erkenning krijgen. Ook een psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater met BIG-registratie maar zonder andere erkenningen van de VPEP, die lid is van de VPEP kan deze erkenning krijgen.