Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Op www.GGZKwaliteitsstatuut.nl kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden, het format kwaliteitsstatuut downloaden en ingevuld weer opsturen. Lees hieronder welke stappen u hiervoor kunt ondernemen. Als u voor 15 december 2016 uw kwaliteitsstatuut opstuurt, krijgt u voor 1 januari bericht of het is goedgekeurd. 

Iedere vrijgevestigd psycholoog is vanaf 1 oktober 2016 verplicht om zijn of haar ROM-data aan te leveren. Dit gaat via de klantportaal van Stichting Vrijgevestigden ROMmen. Het is vanaf nu mogelijk om u te registreren bij dit klantportaal. Doe dat nu al, zodat u alvast goed bent voorbereid. Ga hiervoor gelijk naar het klantportaal(via www.vrijgevestigde.nl

Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Daarom hebben gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals donderdag 23 juni in een manifest afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. P3NL heeft dit manifest ondertekend.

Geestelijke gezondheid raakt ons allemaal. Een goede geestelijke gezondheid is voor ieder mens persoonlijk van belang, is een economische factor van betekenis en een belangrijke voorwaarde voor een vitale en veilige samenleving. Vanuit deze overtuiging namen Federatie OpvangGGZ NederlandInEenLHVLVVPPlatform MeerGGZP3NLRIBW Alliantie en V&VN het initiatief tot een manifest ‘Betere Geestelijke Gezondheid’.

In het bestuurlijk overleg met Minister Schippers en de ondertekenaars van de Toekomstagenda ggz, waaronder P3NL, is op 15 februari 2016 het model Kwaliteitsstatuut vastgesteld.

Het model Kwaliteitsstatuut is een uitwerking van het advies van de Commissie Meurs: ‘hoofdbehandelaar ggz als noodgreep’. Meurs introduceerde in het advies de nieuwe rol van regiebehandelaar. Deze regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de coördinatie van zorg en de integraliteit van zorg voor een cliënt. Per 1 januari 2017 zal elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling, een kwaliteitsstatuut moeten hebben, wanneer zij toegang wil tot vergoeding van het verzekerde pakket curatieve ggz van de zorgverzekeringswet. Dat zijn de Generalistische Basis ggz (GBGGZ) en de Gespecialiseerde ggz. Het model kwaliteitsstatuut is daar het raamwerk voor.

Het doel van het kwaliteitsstatuut is drieledig: de cliënt weet waar die aan toe is, als deze in zorg komt; samenwerkingsafspraken tussen professionals en zorgaanbieders zijn helder beschreven en het geeft inzicht voor financiers en toetsende instanties in de kwaliteit van zorg van de aanbieder.

Voor meer informatie, zie het artikel op de site van P3NL.

p3NLP3NL heeft, op uitnodiging van Minister Schippers (VWS), deel genomen aan het overleg over de Toekomstagenda GGZ. Jeroen Muller (voorzitter P3NL) heeft tijdens het gesprek uiteen gezet hoe P3NL aan kijkt tegen gepast gebruik. Naast P3NL waren de volgende partijen aangeschoven; NIP, LPGGZ, NVvP, GGZNL, MeerGGZ, ZN, INEEN, LVVP en V&VN.

Het bestuur van de VCgP heeft deze week een brief verstuurd aan de Coöperatie VGZ over de door hen verstuurde kwaliteitsuitvraag GGZ aan contractanten werkzaam in de BGGZ en SGGZ. In de kwaliteitsuitvraag werd de Cliëntgerichte Psychotherapie niet genoemd. Ondanks dat de nieuwe federatie P3NL - waar ook de VCgP deel van uitmaakt - en de LVVP hier ook al contact over hebben gehad met VGZ, wilde het bestuur van de VCgP haar eigen zorgen over deze ontwikkeling rechtstreeks bij VGZ uitspreken.

U leest de brief hier.

De twaalf samenwerkende beroepsverenigingen van psychologen en psychotherapeuten zijn overeengekomen dat als nieuwe veldnorm voor de GGZ vanaf 2015 zou moeten gelden dat een BIG-registratie leidend is voor het hoofdbehandelaarschap.

Conform de nieuwe echelonnering beogen de samenwerkende partijen de volgende indeling van de vastgestelde psychologische beroepsprofielen als uitgangspunt te hanteren:

Generalistische basis GGZ: GZ-psycholoog.

Gespecialiseerde GGZ: psychotherapeut, klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog.

Dit gezamenlijke standpunt hebben de samenwerkende organisaties gepresenteerd aan de commissie Meurs. Deze commissie adviseert in opdracht van het bestuurlijk overleg GGZ minister Schippers in het voorjaar van 2015 over de nieuwe veldnorm voor het hoofdbehandelaarschap in de GGZ.